Thông báo triển khai cấp Promo code đại lý coding gạch giá ✈ ✈ ✈ ✈ ✈

Ngày tạo: 17/05/2023 10:06

Thông báo triển khai cấp Promo code đại lý coding gạch giá ✈ ✈ ✈ ✈ ✈

[Hình ảnh] Thông báo triển khai cấp Promo code đại lý coding gạch giá  ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ 
 ☘ Thời gian bán: 17-19/05/2023 
☘ Hình thức:  Cấp promo code đại lý coding gạch giá
☘ Số lượt : 100 code ( Giới hạn )
Nội dung chi tiết :
/-rose Giai đoạn bay 17-31/05: 
+ Giảm 25% cho các đường VIIBMV, VIIDLI, SGNBMV, SGNPXU,SGNCXR,SGNPQC,SGNVDH,SGNDLI,SGNHUI,HPHDAD,HPHCXR,HPHUIH,HPHPQC.
+ Giảm 10% cho tất cả các đường bay nội địa còn lại ( trừ HANSGN,VCS)
/-rose Giai đoạn bay 16/08-28/10:
Giảm 20% cho các đường bay nội địa ( Trừ HANSGN,VCS)
Chúc Qúy đại lý bán tốt :B :B :B :B :B